Condicions generals de contractació

 

1. Objecte

Aquestes condicions generals regulen la contractació de subscripcions i demés compres efectuades en les diferents modalitats que en cada moment es promoguin per part de Ciutat Nova a través d’aquesta web. El domini de Ciutat Nova ciutatnova.org pertany a la entitat Moviment dels Focolars, amb NIF R5800623J, domicili al carrer Santiago Rusiñol 14, àtic, 08031 Barcelona i adreça electrònica info@ciutatnova.org.

L’acceptació d’aquestes condicions sense reserves és requisit previ i necessari per a l’eficàcia de la subscripció i demés compres, que s’entendran formalitzades en el moment en què s’enviï la comanda a través del formulari omplert degudament.

Un cop acceptades les condicions i enviada la comanda de subscripció o demés compres, es comunicara a l’usuari per correu electrònic la recepció de la comanda. Un cop fet el pagament es tindrà accés a la revista en format digital per aquelles compres que incloguin aquest tipus de producte.

Aquestes condicions es podran modificar en qualsevol moment a instàncies de Ciutat Nova, i tindran efecte a partir de la seva publicació a la web ciutatnova.org.

2. Usuaris i subscriptors

Els usuaris que contractin subscripcions hauran de ser persones físiques majors d’edat o persones jurídiques amb facultats suficients per contractar. El fet d’omplir el formulari de subscripció implicarà l’alta com a usuari registrat de ciutatnova.org.

3. Preu, pagament i enviament

El preu de la subscripció o altres productes és el que consta a la web ciutatnova.org en el moment de l’acceptació de les condicions i la seva tramesa. El preu inclou l’impost de valor afegit (IVA) corresponent.

El pagament es farà en la modalitat triada per l’usuari segons les opcions que es proposin i, en termes generals, es pagarà en el moment de formalitzar-se la compra.

L’enviament de les revistes en paper es farà per correu ordinari a l’adreça que l’usuari hagi indicat al formular la comanda.

4. Modificació i anul∙lació de subscripció i altres compres. Devolucions

No s’admeten modificacions o revocacions de subscripcions i altres compres un cop realitzada la comanda. No s’admetran devolucions excepte per a productes físics rebuts en mal estat. Les devolucions s’hauran de fer en un marge màxim de 15 dies naturals des del dia de la recepció i per correu certificat i ports pagats a l’adreça indicada a la pàgina de contacte d’aquesta web.

5. Renovació de subscripció

Les subscripcions es renovaran per períodes d’un any, excepte si l’usuari comunica la seva voluntat de no renovar en el termini mínim d’un mes d’antelació a la seva finalització.

La voluntat de no renovar es comunicarà a subscripcions@ciutatnova.org. Així mateix, l’usuari podrà fer qualsevol consulta relativa a les subscripcions a través d’aquesta mateixa adreça electrònica.

Les renovacions es faran en els termes que constin a l’oferta de subscripció o, si no hi constessin, segons les tarifes que Ciutat Nova apliqui en cada moment.

6. Drets

Són titularitat de Ciutat Nova els drets de propietat intel∙lectual i industrial de la web ciutatnova.org i de les seves revistes editades sigui en format digital o paper. Per a més informació consultar l’Avís legal.

7. Condicions d’ús

a) La subscripció serà efectiva en el moment en què s’indica en les ofertes que es publiquen a la web ciutatnova.org.

b) La subscripció i altres compres permeten l’accés personal i exclusiu del subscriptor o comprador a determinats continguts digitals.

c) Seran aplicables les condicions d’ús de la web que consten a l’Avís legal de la mateixa, que es donen per reproduïdes i seran d’aplicació en tot allò que no es contradigui amb el que s’estableix en aquestes condicions generals.

d) En cap cas l’usuari estarà facultat per:

  • Fer servir amb finalitats comercials els continguts del lloc web ciutatnova.org.
  • Utilitzar continguts en activitats il∙lícites, il∙legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic.
  • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista o xenòfob, pornogràfic, il∙legal o que atempti contra els drets humans.
  • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de Ciutat Nova, dels seus proveïdors o de terceres persones, ni tampoc per introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
  • Intentar accedir ni utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris, ni tampoc modificar-ne o manipular-ne els missatges.
  • El fet d’incomplir aquestes condicions generals facultarà a Ciutat Nova per restringir o cancel∙lar l’accés al servei sense que l’usuari tingui dret a cap reemborsament.

8. Documents contractuals

La documentació contractual està constituïda per l’oferta que consta a ciutatnova.org, el formulari tramès per l’usuari i per aquestes condicions generals, que són complementades subsidiàriament per les disposicions de l’Avís legal.

9. Privacitat i protecció de dades personals

Per a més informació sobre com tractem les dades personals, es pot consultar la nostra Politica de privadesa.

10. Jurisdicció

Qualsevol litigi o controvèrsia respecte de la relació contractual serà resolta per submissió expressa, pels jutjats i els tribunals de la ciutat de Barcelona.
 
 

Comparteix
0

Finalitzar Compra